Vārda dienas svin: Lida, Lidija
Datums: Otrdiena, 16. janvāris

Attīstības programma

2016.gada 28.jūlijā                                                Lēmums Nr. 144 (protokols Nr.11, 1.§)

 

Par grozījumu
Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam

Investīciju plānā

 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 1.maijā apstiprināto noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. un 73.punktu, ievērojot Aizkraukles novada Attīstības programmā noteikto īstenošanas un uzraudzības kārtību, lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Aizkraukles novadā, saskaņā ar Aizkraukles novada stratēģijas (2014.-2025.) izvirzītā 2.stratēģiskā mērķa – attīstīta uzņēmējdarbība ar augstu pievienoto vērtību 2.prioritāti – daudzpusīga ekonomikas attīstība un uzņēmējdarbībai labvēlīga politika, noklausījusies Aizkraukles novada pašvaldības attīstības plānotājas Ilonas Kāganes informāciju par uzņēmējdarbības centra izveides iespējām Aizkraukles novadā, piesaistot investīcijas no programmas “Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020.gadam” ietvaros  un Finanšu komitejas 20.07.2016. atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (Jānis BELICKIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

  1. 1. Izdarīt Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā (apstiprināts ar 30.04.2014. lēmumu Nr.71 (protokols Nr.4, 6.§) šādu grozījumu:

1.1. papildināt 6. sadaļu PAŠVALDĪBAS UN VALSTS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATTĪSTĪBA UN IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU TĪKLA UN PAKALPOJUMU OPTIMIZĀCIJA ar 24.1.punktu, iekļaujot tajā pasākumu „Uzņēmējdarbības centra izveide” (Izmaiņas pielikumā Nr. 3).

2.       Publicēt paziņojumu par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna grozījumiem pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā „Domes Vēstis”.

3.       Nosūtīt lēmumu Par grozījumiem Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam (elektroniskā formātā).

4.      Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā lēmumu un izstrādāto dokumentu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā  (TAPIS).

5.       Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Eināram ZĒBERGAM.

 

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs                                                         L.Līdums

 

 


 

2016.gada 24.februārī                                              Lēmums Nr.36 (protokols Nr.3, 14.§)

Par grozījumu
Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam

Investīciju plānā

 

2015.gadā sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu Aizkraukles novada pašvaldību un SIA “Aizkraukles ūdens” ir izstrādāts tehniskais projekts sadzīves notekūdeņu kolektora pārbūvei Gaismas ielā Aizkrauklē posmā no Bitēnu ielas līdz Torņu ielai. Kolektora pārbūve šajā posmā ir aktuāla, jo esošais kolektors šķērso privātīpašuma zemi, ir tehniski sliktā stāvoklī, tam ir liela virsūdeņu infiltrācija, ir apgrūtināta tā apkope. Pārbūvējamo notekūdeņu kolektora posmu saskaņā ar tehnisko projektu paredzēts izbūvēt Gaismas ielas sarkano līniju robežās. Ievērojot to, ka 2016.gadā paredzēts uzsākt Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadiem investīciju plānā paredzēto projektu “Esošās rūpnieciskās teritorijas infrastruktūras sakārtošana Jaunceltnes un Gaismas ielas posmā uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām” SAM 5.6.2, kurā paredzēta Gaismas ielas konstrukcijas un seguma rekonstrukcija, bet prioritāri ir veicama sadzīves notekūdeņu kolektora pārbūve, projekts “Sadzīves notekūdeņu kolektora pārbūve Gaismas ielā Aizkrauklē posmā no Bitēnu ielas līdz Torņu ielai” ir iekļaujams Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadiem investīciju plānā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 1.maijā apstiprināto  noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 3. un 73.punktu, ievērojot Aizkraukles novada Attīstības programmā noteikto īstenošanas un uzraudzības kārtību un Finanšu komitejas 17.02.2016. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA,  Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

  1. Izdarīt Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā (apstiprināts ar 30.04.2014.  lēmumu Nr.71 (protokols Nr.4, 6.§) šādu grozījumu:

1.1.papildināt 11. sadaļu PILSĒTAS KOMUNĀLĀS INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA ar 44.1 punktu, iekļaujot tajā pasākumu “Sadzīves notekūdeņu kolektora pārbūve Gaismas ielā Aizkrauklē posmā no Bitēnu ielas līdz Torņu ielai” (Izmaiņas pielikumā Nr. 3). Aizkraukles novada pašvaldības projektu idejas  – Pielikums nr. 1.

2.       Publicēt paziņojumu par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plāna grozījumiem pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un vietējā laikrakstā „Domes Vēstis”.

3.       Nosūtīt lēmumu “Par grozījumu Aizkraukles novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam Investīciju plānā” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Zemgales plānošanas reģionam (elektroniskā formātā).

4.      Piecu darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā lēmumu un izstrādāto dokumentu ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā  (TAPIS).

5.       Kontroli par šī lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Eināram ZĒBERGAM.

 

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs                                                                             L.Līdums

 

 


 

2015.gada 29.decembrī                                        Lēmums Nr.236 (protokols Nr.13, 2.§)

 

Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam

aktualizētā Rīcības un Investīciju plānu apstiprināšanu

Izskatījusi pašvaldības attīstības plānotājas Ilonas KĀGANES informatīvo ziņojumu par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2015.gada rezultātiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 01.05.2015. noteikumu Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 73 punktu, kas nosaka, ka rīcības plānu un investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot pašvaldības budžetu kārtējam gadam, ņemot vērā Aizkraukles novada Attīstības programmā noteikto īstenošanas un uzraudzības kārtību un  Finanšu komitejas 22.12.2015. lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (Anita BICKA, Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Guntis KLŪGA, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Zane ROMANOVA, Nikolajs SOKOLS, Rolands ŠTEINBERGS, Anta TEIVĀNE), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:

 

1.       Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2015.gada rezultātiem (1.pielikums).

2.       Apstiprināt aktualizēto Aizkraukles novada Rīcības plānu  2014.-2020.gadam (2.pielikums)

3.       Apstiprināt aktualizēto Aizkraukles novada Investīciju plānu 2014.-2020.gadam (3.pielikuma 1.daļa un2.daļa).

4.       Publicēt paziņojumu par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas rīcības un investīciju plāna aktualizācijas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un vietējā laikrakstā „Domes Vēstis”.

5.       Nosūtīt lēmumu un Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto Rīcības un Investīciju plānu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (papīra un elektroniskā formātā) un Zemgales plānošanas reģionam (elektroniskā formātā).

 

Sēdes vadītājs,

domes priekšsēdētājs                                                                               L.Līdums

 


2014.gada 30.aprīlī                                                  Lēmums Nr.71 (protokols Nr.4, 6.§)
Par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas
2014.-2020.gadam apstiprināšanu

2014.gada 16.aprīlī ir saņemts pozitīvs Zemgales plānošanas reģiona atzinums Nr. 1-6/101e, kurā ir teikts, ka Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizācija 2014.-2020.gadam izstrādāta balstoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbilst LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajiem „Metodiskajiem ieteikumiem ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī”, tā atbilst ZPR attīstības plānošanas dokumentos noteiktajām attīstības prioritātēm, mērķiem un rīcības virzieniem un ZPR atbalsta izstrādāto Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu Aizkraukles novada domē.
Pamatojoties uz likuma „Teritorijas attīstības plānošanas likums” 12.panta 1.daļu un 21.panta trešo daļu, 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 70.2.punktu, 23.04.2014. Finanšu komitejas lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (Jānis BELICKIS, Juris BENJAVS, Edgars BRICIS, Armands KASPARĀNS, Leons LĪDUMS, Anita OSTROVSKA, Valdis PADOMS, Edgars RATNIEKS, Nikolajs SOKOLS, Anta TEIVĀNE, Indra VĪKSNA), PRET – nav; ATTURAS – nav, Aizkraukles novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizāciju 2014.-2020.gadam (pielikumā).
2. Publicēt lēmumu par Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv un vietējā laikrakstā „Domes Vēstis”.
3. Lēmumu un apstiprināto Aizkraukles novada integrēto attīstības programmas aktualizāciju 2014.-2020.gadam divu nedēļu laikā nosūtīt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai papīra formā un elektroniskā formātā; elektronisko versiju nosūtīt Zemgales plānošanas reģionam.
4. Nodrošināt Aizkraukles novada integrētās attīstības programmas aktualizācijas 2014.-2025.gadam publisku pieejamību.

Sēdes vadītājs,
domes priekšsēdētājs                                                                            L.Līdums

 

Pasākumi