Izsoles

Pieteikuma veidlapa izsolei nomas tiesībām

 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Aizkrauklē:

Nedzīvojamo telpu Nr. 54,  Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14,1 m2 nomas tiesību iegūšanu. Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 2.30/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas līdz 2017. gada 31.decembrim

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu: līdz 2017. gada 15. marta plkst. 10:00 

Izsoles norises laiks - 2017. gada 15. martā plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

 


Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, izsoli. 

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.4 “Dzelzceļa māja Nr.3”, Aizkraukles stacijā, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā. Sākumcena EUR 2 100.00. Nodrošinājums EUR 210.00. Izsole notiks 28.04.2017. plkst.11:30. Pieteikšanās līdz 12.04.2017. plkst.16:00.

 

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021300, 67021413.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.239

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 239, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14.5 m2 nomas tiesību iegūšanu, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām.

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Telpas tiek iznomātas uz 1 (vienu) gadu.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 – 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv 

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā līdz 2016. gada 11. novembrī plkst. 10:00 Aizkraukles novada pašvaldības 109. kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsoles norises laiks - 2016. gada 11. novembrī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109. kabinetā darba laikā, darba dienās, tālrunis 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv  

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz sekojošām nedzīvojamajām telpām par nomas tiesību iegūšanu Aizkrauklē:

Nedzīvojamā telpa Nr.241, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 12.6 m2 nomas tiesību iegūšanai, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis biroja vajadzībām

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas 

uz 1 (vienu) gadu.

Nedzīvojamā telpa Nr.102, Lāčplēša ielā 4 dz. 102, Aizkrauklē, ar kopējo platību 13.9 m2 nomas tiesību iegūšanai, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis – biroja vajadzībām

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.80 EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas 

uz 3 (trīs) gadiem.

Nedzīvojamā telpa, Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē, ar kopējo platību 238 m2 nomas tiesību iegūšanai, turpmāk tekstā – Telpas.

Telpu lietošanas mērķis -komercdarbība

Telpu nosacītā nomas maksa ir 1.42,- EUR/m2 plus PVN mēnesī.

Telpas tiek iznomātas uz 5 (pieciem) gadiem.

Izsoles solis –10% no nosacītās nomas maksas apmēra.

Iznomāto objektu var apskatīt katru darba dienu no plkst. 10:00 - 12:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek katru darba dienu, darba laikā Aizkraukles novada pašvaldības 109 kabinetā, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu:

līdz 2016. gada 11. oktobrim plkst. 10:00 

līdz 2016. gada 11. oktobrim plkst. 10:00 

līdz 2016. gada 14. oktobrim plkst. 10:00 

Izsoles norises laiks - 2016. gada 11. oktobrī plkst. 11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Izsoles norises laiks - 2016. gada 11. oktobrī plkst.11:30, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Izsoles norises laiks - 2016. gada 14. oktobrī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203. kabinetā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles nolikumu, Aizkraukles novada pašvaldībā, Lāčplēša ielā 1A, 109.kabinetā darba laikā, darba dienās, telefons 65133944, un Aizkraukles novada mājas lapā www.aizkraukle.lv

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

Rezultāti:

2016.gada 11.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 241, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 12.6 m2 platībā, ieguva SIA “PAK it” ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

Rezultāti:

2016.gada 11.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 102, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 13.9 m2 platībā, ieguva SIA “SK SANTEHNIĶIS” ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

Rezultāti: 

2016.gada 14.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpām  Lāčplēša ielā 3, Aizkrauklē, 238 m2 platībā, ieguva SIA “OLA” ar nomas maksu EUR 1.42 par 1 m2 mēnesī, bez PVN, ar 01.01.2017.


Paziņojums par atkārtotu izsoli


Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Aizkraukles pilsētā: dzīvokli Nr.20, Spīdolas ielā 15, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 24,4 m2 un 2438/78626 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020109001, izsoles nosacīto sākumcenu 2360,00 eiro. Izsoles solis 10 eiro, dalības maksa 10 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās sākumcenas – 236,00 eiro, jāiemaksā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000074812, AS Swedbank HABALV22, kontā Nr.LV28UNLA0035900130302.

Izsole notiks 2016.gada 12.oktobrī plkst.11:00 Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 2.stāva sēžu zālē (203.kab.).

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija novada pašvaldības Kancelejā (204.kab.) Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, līdz 2016.gada 12.oktobra plkst.10:30 darba laikā.

Izsolāmo dzīvokļu īpašuma varēs apskatīt darba dienās par to iepriekš vienojoties pa tel.65133947, 65133930.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā www.aizkraukle.lv  - sadaļā izsoles vai pašvaldības Kancelejā.

 

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.

 

Kontakttālrunis – 65133947, 65133930.

 

Rezultāti:


2016.gada 12.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Spīdolas ielā 15-20, Aizkrauklē, 24.4 m2 platībā par EUR 3860.00

 


 

Paziņojums par izsoli


Aizkraukles novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdot četrus pašvaldībai piederošos atsevišķus dzīvokļu īpašumus Aizkraukles pilsētā:

 

1. dzīvoklis Nr.44, Lāčplēša ielā 35, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 31,8 m2 un 2888/264257  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes kopīpašuma domājamām daļām, būves kadastra apzīmējums 32010020222041, zemes kadastra apzīmējums 32010020247, izsoles nosacītā sākumcena 3750 eiro.

2. dzīvoklis Nr.57, Spīdolas ielā 5, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 28,3 m2 un 283/27718 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020105012, izsoles nosacīto sākumcenu 3250 eiro.

3. dzīvoklis Nr.15, Bērzu ielā 6, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 33,8 m2 un 3384/29395 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020218002, izsoles nosacīto sākumcenu 4050 eiro.

4. dzīvoklis Nr.20, Spīdolas ielā 15, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, sastāv no vienas istabas ar kopējo platību 24,4 m2 un 2438/78626 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma domājamās daļas, būves kadastra apzīmējumu 32010020109001, izsoles nosacīto sākumcenu 2950,00 eiro.

 

Izsoles solis 40 eiro, dalības maksa 10 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles nosacītās sākumcenas, jāiemaksā Aizkraukles novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 9000074812, AS Swedbank HABALV22, kontā NrLV28UNLA0035900130302.

 

Izsole notiks 2016.gada 16.augustā plkst.11:00 Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē 1.stāva sēžu zālē.

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija novada pašvaldībā Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē 109. kabinetā līdz 2016.gada 16.augusta plkst.10:00 darba laikā.

 

Izsolāmo dzīvokļu īpašuma varēs apskatīt darba dienās par to iepriekš vienojoties ar SIA “Lauma A” pa tālruni 26742910 vai 65133797 (Ināra Zaļiznaja).


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT vai pašvaldības Kancelejā.

 

Izsolē nosolītā cena jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles protokola parakstīšanas dienas.

Kontakttālrunis – 65133944, 65133946.

 

Rezultāti:


2016.gada 16.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Lāčplēša ielā 35-44, Aizkrauklē, 31.8 m2 platībā par EUR 3790.00

***

2016.gada 16.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Spīdolas ielā 5-57, Aizkrauklē, 28.3 m2 platībā par EUR 3290.00

***

2016.gada 16.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē pārdots pašvaldības īpašums: dzīvoklis Bērzu ielā 6-15, Aizkrauklē, 33.8 m2 platībā par EUR 4090.00

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.104, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14.9 m2 nomas tiesību iegūšanu.

PAZIŅOJUMS

 

Izsole notiks:

2016.gada 12.aprīlī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 


2016.gada 12.aprīlī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 104, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 14.9 m2 platībā, ieguva SIA K.O.„ PARTNERI” ar nomas maksu Ls 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma  Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.239A

PAZIŅOJUMS

 

Izsole notiks:

2016.gada 12.janvārī plkst.10:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 


2016.gada 12.janvārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 239A, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 10.6 m2 platībā, ieguva Valentīna Lasovska ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N.316

PAZIŅOJUMS

 

Izsole notiks:

2016.gada 12.janvārī plkst.11:00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

2016.gada 12.janvārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 316 Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 37.8 m2 platībā, zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe ar nomas maksu EUR 1.80 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība rīko cirsmu grupu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamjā īpašumā  „Izteku mežs”, ar kadastra Nr.32440030078. Izsolē tiek pārdotas 2 cirsmu grupas, kas atrodas Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

Kopējais pārdodamais apjoms:  1873  m3, 10,7 ha platībā;

Kopējā nosacītā cena: EUR 36100; Cirsmu grupām cena cirsmu izsoles sarakstā;

Cirsmu apskate notiks 2015.gada 12. novembrī plkst. 10:00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29249576 – Jānis Bāliņš.

Izsole notiks 2015.gada 24.novembrī, plkst.11.00 Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasta pārvaldē. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 23.novembrim plkst. 16.00 ir jāreģistrējas Aizkraukles pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres Inetas Savčenko.

Dalības maksa: 15 euro, nodrošinājuma nauda 10% no sākumcenas, jāiemaksā pašvaldības bankas kontā līdz reģistrācijai.

Nosolītā maksa jāiemaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties arī Aizkraukles pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni: 29249576

 

IZSOLES NOTEIKUMI

CIRSMU GRUPU SARAKSTS

LĪGUMA PROJEKTS


 

Aizkraukles novada pašvaldība rīko cirsmu grupu pārdošanu mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamjā īpašumā „Ozoliņu mežs”, ar kadastra Nr.32440020125 un „Izteku mežs”, ar kadastra Nr.32440030078. Izsolē tiek pārdotas 5 cirsmu grupas, kas atrodas Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

Kopējais pārdodamais apjoms:  5715  m3, 24,1 ha platībā;

Kopējā nosacītā cena: EUR 127500; Cirsmu grupām cena IZSOLES SARAKSTĀ

 

Cirsmu apskate notiks 2015.gada 14.oktobrī plkst. 10:00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29249576 – Jānis Bāliņš.

 

Izsole notiks 2015.gada 27.oktobrī, plkst.11.00 Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasta pārvaldē. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 26.oktobrim plkst. 16.00 ir jāreģistrējas Aizkraukles pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres Inetas Savčenko.

 

Dalības maksa: 15 EUR, bez PVN, nodrošinājuma nauda 10% no sākumcenas, jāiemaksā pašvaldības bankas kontā līdz reģistrācijai.

 

Nosolītā maksa jāiemaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

Ar IZSOLES NOTEIKUMIEM var iepazīties arī Aizkraukles pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni: 29249576

 

CIRSMU PIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 116

Paziņojums


Izsole notiks:

2015.gada 12.maijā plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

  

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

 

2015.gada 12.maija Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.116, 10.13 m2. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ieguva Laura Laučiska, ar nomas maksu EUR 1,89 par vienu.m2 mēnesī, bez PVN.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 341-1 

Paziņojums


Izsole notiks:

2015.gada 5.martā plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

2015.gada 5.martā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas 315-1, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 7,8 m2 platībā, ieguva IK „ GigaMAX, ar nomas maksu Ls 1,98 par vienu m2 mēnesī, bez PVN.


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē 


Paziņojums


Izsole notiks:

2015.gada 5.martā plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

 

Rezultāti: 

2015.gada 5.martā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Lāčplēša ielā 21, Aizkrauklē, 160 m2 platībā, ieguva SIA „ MULTISPORT” , ar nomas maksu Ls 4.25 par vienu m2 mēnesī, bez PVN.


 

Aizkraukles novada pašvaldība rīko CIRSMU grupu pārdošanu mutiskā IZSOLĒ ar augšupejošu soli nekustamjā īpašumā „Ozoliņu mežs”, ar kadastra Nr.32440020125 un „Izteku mežs”, ar kadastra Nr.32440030078. Izsolē tiek pārdotas 5 cirsmu grupas, kas atrodas Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā.

Kopējais pārdodamais apjoms:  5715  m3, 24,1 ha platībā;

Kopējā nosacītā cena: 152200 EUR; Cirsmu grupām cena cirsmu izsoles sarakstā;

Cirsmu apskate notiks 2015.gada 10. februārī plkst. 10.00, papildus informācija pa mobilo tālruni 29249576 – Jānis Bāliņš.

Izsole notiks 2015.gada 17.februārī, plkst.11.00 Kalna ielā 20, Aizkraukles pagasta pārvaldē. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, ne vēlāk kā līdz 2015.gada 16.februārim plkst.16.00 ir jāreģistrējas Aizkraukles pagasta pārvaldē pie pārvaldes sekretāres Inetas Savčenko.

Dalības maksa: 15 EUR,  nodrošinājuma nauda 10% no sākumcenas, jāiemaksā pašvaldības bankas kontā līdz reģistrācijai.

Nosolītā maksa jāiemaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas.

 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties elektroniski Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā – www.aizkraukle.lv un Aizkraukles pagasta pārvaldē.

Informācija pa tālruni: 29249576

 

Izsoles noteikumi

Izsoles cirsmu saraksts

Cirsmas pirkuma līguma projekts

 

Rezultāti:

 


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 1-7

Paziņojums


Izsole notiks:

2015.gada 3.februārī  plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

2015.gada 3.februārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.1-7, 89.2 m2. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ieguva IK MRA DRAUGI, ar nomas maksu EUR 1,98 par vienu m2 mēnesī, bez PVN.


Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Telpai Nr. 3 un Nr. 5, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles nov.

Paziņojums

 

Izsole notiks: 

2015.gada 10.februārī plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

2015.gada 10.februārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas 55.3 m2. platībā, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, ieguva SIA „ Līgotnes”, ar nomas maksu EUR 0,50 par vienu.m2 mēnesī, bez PVN.


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 1-7

Paziņojums


Izsole notiks:

2015.gada 12. janvārī  plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Sēdes protokola izraksts

Izsoles noteikumi

Nomas līguma paraugs

 

Rezultāti: 

2015.gada 12.janvārī  Aizkraukles novada pašvaldības  izsludinātā atklātā mutiskā izsole par pašvaldības īpašuma: telpu Nr.1-7 89.2 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, atzīta par nenotikušu.


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.318, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē.


Paziņojums

 

Izsole notiks:

2014.gada 8.oktobrī pl.11.00 Aizkraukles novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 1a, Aizkraukle.

 

Rezultāti:

2014.gada 8.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.318,  Lāčplēša ielā 4,  Aizkrauklē, ieguva zvērināta tiesu izpildītāja Ligita Gulbe , ar nomas maksu EUR 1.49  par vienu m2 mēnesī, bez PVN.


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzekļa CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas. FR3386, 2002.g. iegādei.

 

Izsole notiks:

2014.gada 15.septembrī plkst.13.30, Aizkraukles  novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša iela 1a, Aizkrauklē.

Rezultāti:

2014.gada 15.septembra izsolē automašīnu par 1550 EUR iegādājās Kārlis Freimanis.


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli ar augšupejošu soli transportlīdzekļa CHRYSLER VOYAGER, valsts reģistrācijas. FR3386, 2002.g. iegādei.

 

Izsole notiks:

2014.gada 15.augustā plkst.13.30, Aizkraukles  novada pašvaldības ēkā, Lāčplēša iela 1a, Aizkrauklē.

Rezultāti:

Izsole nenotika, nepieteicās neviens dalībnieks.


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 104

 

Paziņojums

 

Izsole notiks:

2014.gada 9.jūlijā plkst.11.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā

Rezultāti:

Izsole nenotika, nepieteicās neviens dalībnieks.Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 241

 

Paziņojums

 

Izsole notiks:

2014.gada 3.februārī plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā

 

Rezultāti:

2014.gada 3.februārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 241,Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē 12.6 m2 platībā, ieguva SIA "Briljants 4", ar nomas maksu EUR 1.49 par vienu m2 mēnesī, bez PVN.

 


Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 239A

 

Paziņojums

 

Izsole notiks:

2013.gada 6.decembrī plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Rezultāti:

2013.gada 6.decembrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 241,Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 10.6 m2 platībā, ieguva SIA "Linx Group", ar nomas maksu Ls 1.05 par vienu m2 mēnesī, bez PVN.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai Nr.239.

 

Paziņojums

 

Izsole notiks:

2013.gada 9.oktobrī plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Rezultāti:

2013.gada 9.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Nr. 239, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, 14,5 m2 platībā, ieguva SIA „ Latvijas īpašumu izsoles” ar nomas maksu Ls 1,05 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.

 


 

 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 11, pirmajā stāvā, Aizkrauklē (bijušās LHZB telpas)

 

Paziņojums

 

Izsole notiks:

2013.gada 13.augustā plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.

 

Rezultāti:

2013.gada 13.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpas Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, pirmajā stāvā( bijušās Hipotēku un zemes bankas telpas) 130,5 m2 platībā, ieguva SIA Apgāds Zvaigzne ABC, ar nomas maksu Ls 1,60 par 1 m2 mēnesī, bez PVN.


 

Aizkraukles novada pašvaldība  izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, telpai N. 241

 

Paziņojums

 

Izsole notiks:
2012.gada 27.decembra plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:

2012.gada 27.decembrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.241, 12.6 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ieguva AVC PLUS SIA, ar nomas maksu Ls 1,05 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.243, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 31.1 m2 nomas tiesību iegūšanu


Paziņojums


Izsoles notiks:
2012.gada 5.novembrī plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2012.gada 5.novembrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.243, 31.1 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ieguva Viktor Baidak, ar nomas maksu Ls 1,05 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 3 un Nr. 5 Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, ar kopējo platību 55,3 m2, nomas tiesību iegūšanu

 

Paziņojums

 

Izsoles notiks:
2012.gada 16.jūlijā plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2012.gada 23.jūlijā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.3 un Nr. 5, 55.3 kv.m. platībā, Kalna ielā 20, Aizkraukles pagastā, Aizkraukles novadā, ieguva Zemnieku saimniecība "Sirmēni", ar nomas maksu Ls 2,405 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr.1-7, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ar kopējo platību 89,2 m2 nomas tiesību iegūšanu

 

Paziņojums

 

Izsoles notiks:
2012.gada 14.maijā plkst.14.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2012.gada 14.maijā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.1-7, 89,2 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ieguva Olga Puzanova, ar nomas maksu Ls 1,05 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 99A, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē,  nomas tiesību iegūšanu

 

 

Paziņojums

 

Izsoles notiks:
2012.gada 13.februārī plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2012.gada 13.februārī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.99A, 18,1 kv.m. platībā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, ieguva Gunta Kārkliņa, ar nomas maksu  Ls 1,10 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN 
Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 29,  Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē

 

Paziņojums


Izsoles notiks:
2011.gada 17.oktobrī plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2011.gada 17.oktobrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.29, 14,1 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, ieguva SIA "Vendita", ar nomas maksu  Ls 1,65 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina izsoli par nomas tiesību iegūšanu nekustamā īpašuma Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, telpai Nr. 105

 

Paziņojums

 

Izsoles notiks:
2011.gada 12.septembrī plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2011.gada 12.septebrī Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.105, 15,70 kv.m. platībā, Spīdolas ielā 11, Aizkrauklē, ieguva IK "Rihards Nāburgs", ar nomas maksu  Ls 1,10 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 46,  Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, ar kopējo platību 14 m2 nomas tiesību iegūšanu

 

Paziņojums

 

Izsoles notiks:
2011.gada 15.augustā plkst.13.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2011.gada 15.augustā Aizkraukles novada pašvaldības atklātā mutiskā izsolē nomas tiesības uz pašvaldības īpašumu: telpa Nr.46, 14 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, ieguva SIA "Studio ABC", ar nomas maksu Ls 1,65 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 


 

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko izsoli  ar augšupejošu soli uz nedzīvojamo telpu Nr. 103 Lāčplēša ielā 4 Aizkrauklē,  telpu ar kopējo platību 28.78 m2 nomas tiesību iegūšanu

 

Paziņojums

 

Izsoles notiks:
2011.gada 14.jūlijā plkst.10.00, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, 203.kabinetā.


Rezultāti:
2011.gada 14.jūlijā  Aizkraukles novada pašvaldības  atklātā mutiskā izsolē   nomas tiesības uz  pašvaldības īpašumu: telpa Nr.103, 28,78 kv.m. platībā, Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, ieguva  SIA "K.O Partneri", ar nomas maksu  Ls 1,05 par 1 kv.m. mēnesī, bez PVN.

 Dzīvokļa (Gaismas ielā 6 - 65) izsole


Paziņojums

Izsole notiks:
2011.gada 31.maijā. plkst.15:00 pašvaldības 203.kabinetā, Lāčplēša iela 1A, Aizkrauklē.

 Aizkraukles novada pašvaldības SIA "LAUMA A" rīko automašīnas Volkswagen Golf, 1987.gada izlaidums, valsts reģistrācijas numurs DN1870 izsoli

 

Paziņojums

Izsole notiks:
2011. gada 20.maijā plkst.10:00 Lāčplēša ielā 4, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, 244.kabinetā.