Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes sākšanu

6. decembris, 2017

Aizkraukles novada domes 2017.gada 30. novembra sēdē tika pieņemts lēmums Nr. 235 (protokols Nr.11,1.§ ) "Par lokālplānojuma zemes vienībai Muzeja ielā 19, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, kadastra apzīmējums 32010530205, izstrādes uzsākšanu, lai izdarītu grozījumus Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt izmaiņas Aizkraukles novada Teritorijas plānojumā, mainot zemes lietošanas mērķi no savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorijas DZS1 uz savrupmāju dzīvojamo apbūvi ar jaunu apzīmējumu DZS3, kas atļauj zemes vienības sadalīšanu divās daļās, izstrādājot teritorijai arī ainavu plānu, jo teritorija atrodas ainaviskajā Daugavas ūdenskrātuves teritorijā, ko nosaka Aizkraukles novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija.

 

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs - nekustamā īpašuma īpašniece Janīna Prutska.

Lokālplānojuma izstrādes vadītājs – Aizkraukles novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Kāgane. Papildus informācija apmeklētāju pieņemšanas laikos - pirmdienās plkst. 9.00-12.00 un trešdienās plkst. 13.00-17.00 Lāčplēša ielā 1A, 408.kab., Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101. Tālrunis 65133928.


Domes lēmums

Darba uzdevums

Grafiskais zīmējums

Komentāri