Aizkraukles novada domes sēde

27. jūlijs | Ceturtdiena | 09:00 | Pašvaldības ēkā, Lāčplēša ielā 1

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons LĪdums sasauc domes sēdi 2017.gada 27.jūlijā plkst.9.00 un izsludina šādu darba kārtību:

 

1. Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības 2017.gada 1.pusgada budžeta izpildi
2. Par grozījumiem Aizkraukles novada domes 31.01.2017. saistošajos noteikumos  Nr.2017/1 “Par Aizkraukles novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”
3. Par Aizkraukles novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu
4. Par Aizkraukles novada domes Administratīvās komisijas un Nolikuma apstiprināšanu
5. Par Aizkraukles novada domes Attīstības komisijas un Nolikuma apstiprināšanu
6. Par Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas kodeksu
7. Par Aizkraukles novada vēlēšanu komisijas izveidošanu
8. Par Aizkraukles novada Uzņēmējdarbības atbalsta centra izveidi un nolikuma apstiprināšanu
9. Par dāvinājuma pieņemšanu
10. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu
11. Par pašvaldības zemes iznomāšanu
12. Par izmaiņu veikšanu novada pašvaldības grāmatvedības bilancē
13. Par adreses  piešķiršanu Aizkraukles novadā
14. Par nedzīvojamo telpu Lāčplēša  ielā 1A, Aizkrauklē, nomas līguma termiņa pagarināšanu
15. Par nedzīvojamo telpu Nr. 3A  iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē
16. Par nedzīvojamo telpu  iznomāšanu un izsoles Nolikuma apstiprināšanu Lāčplēša ielā 4-243, Aizkrauklē
17. Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļu palīdzības jautājumā
18. Par iesnieguma izskatīšanu dzīvokļa palīdzības jautājumā
19. Par izīrēto dzīvojamo telpu maiņu
20. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu
21. Par Aizkraukles novada domes Dzīvokļu komisijas un Nolikuma apstiprināšanu
22. Par dalību ESF projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” projektā
23. Par dalību Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" projektā
24. Par dalību ERAF darbības programmas 2014.-2020.gadam “Izaugsme un nodarbinātība” finansētajā projektā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” Nr.3.2.1.2/16/I/001
25. Aizkraukles novada domes  interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisiju
26. Par Aizkraukles novada interešu izglītības un pieaugošo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtības apstiprināšanu
27. Par Aizkraukles Interešu izglītības centra nolikumu
28. Par Aizkraukles Interešu izglītības centra direktores iecelšanu
29. Par Aizkraukles novada Jaunatnes konsultatīvo komisiju
30. Par Aizkraukles novada Sporta komisijas un Nolikuma apstiprināšanu
31. Par atļauju Eināram ZĒBERGAM savienot amatus
32. Par atļauju Guntim JANKOVSKIM savienot amatu
Amatpersonu informācija